Kuypers Kessel gebiedsontwikkeling

Kuypers Kessel houdt zich bezig met landschapsontwikkeling rondom ontgrondingslocaties. De winning van bouwgrondstoffen betekent natuurlijk een ingreep in het landschap, maar biedt ook kansen om nieuwe functies te creëren. Door de herinrichting van het landschap op deze locaties draagt Kuypers Kessel bij aan de realisatie van maatschappelijke wensen zoals bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid, recreatieontwikkeling en natuurontwikkeling, en levert zo tevens een bijdrage in de verbetering van de milieukwaliteit en leefomgeving.

 Samenwerking

Een dergelijke gebiedsontwikkeling wordt altijd in nauwe samenwerking met de gemeente, provincie, belangenorganisaties, omwonenden en overheden uitgewerkt. Het projectteam van Kuypers Kessel coördineert het proces van idee tot uiteindelijke oplevering. Het vertrekpunt daarbij is een integrale en participatieve benadering, waarbij wij de diverse overheden als partners zien en de omgeving als degene waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen. Input vanuit een klankbordgroep bestaande uit (lokale) belangenorganisaties, natuurorganisaties, ondernemers en omwonenden zien wij dan ook als essentieel element van een goed plan.

 Maatschappelijke Meerwaarde

De winning van oppervlaktedelfstoffen dient een nationaal belang. Bouwgrondstoffen dienen in voldoende mate aanwezig te zijn voor de bouwopgave en infrastructurele werken. Daarbij speelt het beperkt houden van de transportafstand van grondstoffen een belangrijke rol in de vermindering van stikstofdepositie, broeikasgassen en verkeersoverlast. Bij de landschapsontwikkelingen die gepaard gaan met ontgrondingen worden diverse maatschappelijke meerwaarden geleverd:

  • Hoogwaterveiligheid
  • Klimaatadaptatie (klimaatbuffer / irrigatiesystemen voor de landbouw)
  • Energietransitie (zonnepark op water / thermische energie uit oppervlaktewater)
  • Vermindering stikstofdepositie
  • Recreatieontwikkeling
  • Natuurontwikkeling (biodiversiteit)
  • Wonen aan het water

Recent is in het kader van het programma LIFE IP Deltaprogramma een onderzoek uitgevoerd naar de biodiversiteit rondom ontgrondingsprojecten. Hieruit blijkt dat delfstofwinningsprojecten zeer positief zijn voor de natuur.

 Duurzaam Beheer

Alle (her)inrichtingen van het landschap worden na afloop opengesteld voor het publiek. In samenwerking met diverse natuurbeheerorganisaties worden de gebieden, daar waar het kan, op een duurzame manier beheert met grazers.

Stel je vraag aan onze adviseurs

Projecten en techniek Stefan Westheim en Ruimtelijke ordening Ken Jeurissen.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.