Neer Wijnaerden

Bij project Wijnaerden te Neer wordt zand en grind gewonnen. Tot 2035 wordt er circa 500.000 ton zand en grind per jaar gewonnen. De winning van zand en grind op de locatie Wijnaerden wordt verwerkt en verhandeld op de locatie Kessel.

 De winning van bouwgrondstoffen wordt binnen de gebiedsontwikkeling Wijnaerden ingezet als motor voor een totale gebiedstransformatie tussen de haven van Hansum en het natuurgebied Bouxweerd. Het betreft een project met een meervoudige doelstelling waarbij er naast hoogwaterveiligheid (er wordt meer ruimte voor de rivier gecreëerd middels een hoogwatergeul) ook ruimte wordt gecreëerd voor natuur- en recreatie ontwikkeling in het gebied.

Het plan omhelst de volgende maatschappelijke meerwaarde:

  • Hoogwaterstandsdaling (78 mm totaal Wijnaerden en Meeuwissenhof)
  • Natuurontwikkeling
  • Verbetering waterstand Buggenumse veld
  • Sanering IV bedrijf (35 MOL stikstofdepositie reductie) incl. 12.000 m2 asbestsanering
  • Opwaardering recreatieve infrastructuur
  • Behoud goudgroene natuur
  • Verbeteren kwelsituatie (incl. Bouxweerd)
  • Mogelijkheid voor recreatie en toerisme
  • Behoeftevoorziening bouwgrondstoffen

Op 28 augustus 2018 vond de officiële start plaats van gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Naast de winning van bouwgrondstoffen is reeds begonnen met de sloop van het IV bedrijf aan Zwaarveld 1 te Neer, worden de oevers gereed gemaakt voor natuurontwikkeling en is met de peilopzet in de plas al een verbetering van de waterstand in het Buggenumse Veld zichtbaar.