Regionale Energie Strategie (RES)

Momenteel zijn wij bij meerdere projecten aan het onderzoeken hoe wij in onze gebiedsontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan de ambities uit de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). In Nederland is de druk op de ruimte enorm, in onze zoektocht naar meekoppelkansen voor de bouwgrondstofwinning is er daarom altijd sprake van meervoudig ruimtegebruik. Duurzame technieken als Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO),Energieopslag door stuwing of een Zonnepark op water kunnen een grote bijdrage leveren aan het energieneutraal krijgen van uw bedrijventerrein, woonwijk of zelfs gemeente. Bovendien kunnen deze technieken perfect gecombineerd worden met waterbuffering in het kader van hoogwaterveiligheid, bassin/wadi vorming bij een uitbreiding van het verhard oppervlak (bijv. bedrijventerrein of glastuinbouw), grootschalige subirrigatiesystemen voor het verduurzamen van de landbouw en klimaatbuffers voor de verdrogingsproblematiek. Laatstgenoemde aspecten leveren bovendien een grote bijdrage in de klimaatadaptatie.

Bomen aanplant Centrale Zandwinning Weert

Op 24 maart j.l. zijn er ruim 150 bomen geplant bij de Centrale Zandwinning Weert in het kader van de herinrichting van het gebied. De laatste jaren wordt er volop gerecreëerd in het gebied wat beter bekend staat als ’t Blauwe Meertje. Het dagstrand is nu al een ware aanwinst voor Weert gebleken. Naast de recreatieve voorzieningen zoals een dagstrand, outdoorstrand, visvijver en duikplas wordt er ook ruim 23 ha bos- en natuur ontwikkeld in het plangebied. De gedachte is dan ook dat er gerecreëerd wordt in het groen.

De filosofie achter de natuurontwikkeling in het gebied is vergelijkbaar met het principe van de Verborgen Valleien (Stichting Ark: Peeters, 1999). De bedoeling hierbij is dat je de natuurlijke processen zoveel mogelijk zijn werk laat doen en vegetaties ontstaan op basis van de abiotische situatie (nat vs droog, zuur vs basis, voedselrijk vs voedselarm, flauw vs steil talud) en successie. Dit neemt echter niet weg dat je de natuur af en toe een handje kan helpen met de opstart hiervan. Ter hoogte van de poelenstrook in het noorden van het gebied zijn om deze reden 100 Zwarte Elsen (Alnus glutinosa) geplant in de zone waar een Hoog- en Laagveenbos ontwikkeling is voorzien. Bij de hoek Voorhoeveweg/Heihuisweg zijn ruim 50 beuken en eiken (Quercus robur & Fagus sylvatica) geplant zodat en mooie overloop ontstaat tussen de bosstrook van de Voorhoeveweg, het wandelpad aldaar en het outdoorstrand.

Recreëren in het groen: de contouren van het eindplan worden steeds zichtbaarder buiten!

         

             

Kleurwedstrijd doe nu mee!

Ben jij tussen de 0 en 12 jaar oud? Doe dan snel mee met deze leuke kleurwedstrijd en maak je kans op een schitterende prijs!
Kleur onderstaande kleurplaat zo mooi mogelijk in en stuur deze vóór 1 mei 2021 naar: Cascade, Postbus 110, 5330 AC Kerkdriel

De prijzen worden verdeeld in de volgende leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar, 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar, de winnaars worden per mail geïnformeerd.

Klik op onderstaande link om de kleurplaat te downloaden om deze vervolgens te printen.

Kleurwedstrijd Cascade

Veel Succes!!!

Opruimactie in het gebied Wijnaerden

Op zaterdag 27 februari hebben natuurliefhebbers een grote opruimactie gehouden rondom de afgraving Wijnaerden in Neer. Met knijpers, (blad) harken en kruiwagens zijn maar liefst 20 personen een groot deel van de dag bezig geweest om de rommel op te ruimen die het hoogwater afgelopen winter heeft achtergelaten. De actie werd georganiseerd door lokale vogelaars en was een groot succes. Er werd één hele container gevuld met voornamelijk plastic en piepschuim dat verbrokkeld tussen het aanspoelsel over het hele gebied verspreid lag. Gelukkig was het mooi weer en was er koffie en vlaai voor de harde werkers. De natuur is er ongetwijfeld bij gebaat en ook de vogelaars kijken weer wat prettiger door hun verrekijkers en telescopen.

 

   

 

       

 

Wintervogels in het gebied Wijnaerden

De winning van zand en grind bij het project Wijnaerden leidt tot een gebiedstransformatie waarbij er volop ruimte is voor natuurontwikkeling. Er ontstaan grote wateroppervlakten met randzones die aantrekkingskracht uitoefenen op vele vogelsoorten. In de huidige winterperiode zijn dat vooral eenden, ganzen, meeuwen en reigers die het gebied gebruiken om te fourageren en te rusten.

 

Voor wat betreft de eenden kun je nu soorten tegenkomen in het gebied die broeden in Scandinavië en de Baltische staten en hier de winter doorbrengen. Dit zijn bijvoorbeeld Smient, Grote Zaagbek, Brilduiker en Pijlstaart. Ook zijn zo nu en dan meer schaarse soorten als Nonnetje en Topper te zien. En er zijn natuurlijk soorten die het hele jaar aanwezig zijn zoals Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend, Tafeleend en Wintertaling. Al met al is de afgraving Wijnaerden in de winter een zeer geschikt gebied om een breed scala aan eendensoorten waar te nemen.

Naast eendensoorten zijn in de winterperiode op en rond het water van het gebied ook veel ganzen aanwezig. Dit zijn voornamelijk Grauwe ganzen en Kolganzen. Grauwe ganzen zijn er ook in de zomer maar de vogels die hier in de winter verblijven komen veelal uit Noord-Europa om de winterse omstandigheden aldaar te ontvluchten. Zo zijn er eind december twee Grauwe ganzen gezien met een halsband waarvan de code uitwees dat beiden uit Zweden komen.
De Grauwe ganzen in het gebied Wijnaerden worden in de winter vooral vergezeld door Kolganzen. Deze vogels broeden in de zomer op de Russische toendra en komen hier overwinteren. Het water van de afgraving gebruiken ze om hun verenkleed een goede poetsbeurt te geven en te rusten.

Aan de zuidkant van de afgraving is een strandje gevormd door het fijne zand dat hier wordt opgespoten. Op deze plek kun je vaak Aalscholvers en verschillende meeuwensoorten aantreffen. Meestal zijn dat Kokmeeuwen en in de winter komen daar vaak Zilvermeeuwen en vooral Stormmeeuwen uit Oost-Europa bij. Zij rusten op het strandje, nemen een bad en vliegen op het eind van de dag vaak in zuidelijke richting weg om gezamenlijk te overnachten op grote waterplassen bij Stevensweert en het Belgische Kessenich.

Aan de oevers van het water zijn vaak reigers te zien. Naast de Blauwe reiger is dat in de winter steeds vaker ook de geheel witte Grote Zilverreiger. Broedende vogels van deze gracieuze soort uit landen ten oosten van ons komen vanaf het najaar naar onze streken om hier hun kostje bij elkaar te scharrelen. In de extensieve randen van de afgraving tenslotte houden zich enkele winterharde zangvogelsoorten op zoals Vink, Putter, Kneu, Groenling en Rietgors. Genoeg te zien dus in het gebied Wijnaerden, ook in de winter!

 

 

               

Tekst Ivo Meeuwissen, foto’s Dennis Meeuwissen

Stepstones

In samenspraak met de klankbordgroep is de inrichting van het gebied voortgezet met de aanleg van stepstones. Deze brengen een speels accent in de wandelroute langs de gesaneerde intensieve veehouderij. We nodigen iedereen dan ook uit om er gebruik van te maken.

De route zal binnenkort in het wandelnetwerk van Routebureau Noord- en Midden Limburg meegenomen worden.

Veel wandelplezier!!!

  

  

 

Sloop Zwaarveld 1 Neer

Met de sloop en sanering van het IV bedrijf wordt er circa 35 Mol stikstofdepositie uit het gebied gehaald. Dit is een grote winst voor de omringende natuur en levert bovendien een positieve bijdrage voor de instandhoudingsdoelstellingen van de naastgelegen Natura 2000 gebieden Leudal en Swalmdal. Daarnaast vindt er een asbestsanering plaats van circa 13.000 m². welke een grote winst betekend voor het milieu.

Naast de landschappelijke verbetering door het weghalen van de oude stallen uit het stroomdal van de Maas wordt de weg tevens vrijgemaakt voor eventuele recreatieve ontwikkelingen op deze locatie. Daarnaast werkt deze landschappelijke verbetering tevens door naar het gehele plangebied. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een noord-zuid georiënteerd netwerk van verschillende fiets, wandel en struinpaden tussen Hanssum, Neer en Buggenum.